Reklamační podmínky

Jak postupovat

Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis. Reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis vám poskytne maximální a odborné informace k vaší závadě.

Při předávání či zasílání zboží do  reklamace doporučujeme následující pro jednodušší řešení reklamace:

• Zboží by mělo být kompletní včetně příslušenství, pokud servis nestanoví jinak na základě předchozí dohody.

• Ke zboží by měla být  přiložena kopie kupního dokladu.

• Pokud je zboží zasíláno přepravou, je zapotřebí zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho dalšímu poškození. V případě mechanického poškození nemusí být uznána záruka. Za takto způsobenou škodu je zodpovědný přepravce a nikoli prodávající.

• Doporučujeme přiložit průvodní dopis s popisem závady a kontakt na zákazníka s číslem objednávky.

• Doporučujeme reklamace zasílat doporučeně a pojištěné.

• Telefon/tablet musí být neměl mít bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí/zamčení přístroje. Je-li to možné odemkněte telefon nebo zdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu. Pokud tak neučiníte, reklamace může být sevisem zamítnutá.

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní a reklamační podmínky“) obchodní společnosti Dasi  s.r.o., se sídlem Jeronýmová 20 Brno 61800, IČ: 26970449, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48714 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.amio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3. Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
6. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
7. Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Křenova 41 Brno 60200,
adresa elektronické pošty: info@amio.cz


2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Veškerá foto prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a může se lišit od skutečnosti a konkrétních modelů.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
o informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:o v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.Učet pro platby v CZK je 2200206862/2010 vedený u společnosti Fiobank. Učet pro platby v EUR je 2200314302/8330 vedený u společnosti Fiobank (dále jen „účet prodávajícího“);
a bezhotovostně platební kartou. V případě platby kartou je připočítám bankovní poplatek ve výši 2% z ceny produktu
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE.

Zboží zasílejte na adresu: Dasi s.r.o Křenova 41 Brno 60200

K zásilce doporučujeme přiložte svůj požadavek, originál nebo kopii prodejního dokladu.
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@amio.cz.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo pokud prokáže jeho odeslání.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Zboží zpět nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.

IV. ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka zaniká porušením podmínek pro provoz zařízení nebo jeho běžnou údržbu, používáním zařízení v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) přiloženou k zařízení při jeho prodeji nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, zásahem do zařízení jiným subjektem, než autorizovaným servisním střediskem společnosti prodávajícího. Záruka dále zaniká porušením záručních plomb (nálepek) nebo provedením změny na dodaném zařízení, záruka dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zařízení. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.

V. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT

Prodávající neodpovídá za ztrátu dat v zařízení, které převzal do reklamace.

Před předáním zařízení k reklamaci je kupující povinen provést zálohování dat z tohoto zařízení na své vlastní záložní kopie. Nemá-li kupující provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit.

 

Na základě objednávky kupujícího provede prodávající zálohování dat na záložní kopie. Náklady spojené s pořízením záložních kopií budou kupujícímu vyúčtovány dle aktuálního ceníku prodávajícího.

VI. SOFTWARE (PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ)

Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na vadu spočívající v nemožnosti přenosu dat z média do koncového zařízení způsobenou vadou materiálu (tj. fyzickou nemožností čitelnosti média). Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem nebo prodávajícím instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem jiné osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů, instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené kupujícím nebo třetí stranou.

VII. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamace zboží se uplatňují doručením servisnímu středisku prodávajícího na vlastní náklady a nebezpečí, není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem / distributorem výrobku. Seznam servisních středisek je přiložen k návodu k obsluze a je k dispozici na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího. Požádá-li kupující o provedení opravy v jiném místě, je možno provést opravu na místě určeném kupujícím a kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady na dopravu technika na místo provedení opravy a zpět dle aktuálního ceníku servisních služeb prodávajícího.

Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce / distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

VIII. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Při uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklady o prodeji. Kupující uvede o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

Zboží musí být vždy přijato do reklamace.

Doporučujeme reklamace zasílat doporučeně a pojištěné.

IX. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Pokud z kupní smlouvy nebo ze záručního listu vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má tato odchylná úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.6.2006, a je k dispozici na provozovnách a v sídle prodávajícího.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování spotřebitelských reklamací a záruce s platností od 1.6.2006

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

uhradit případné náklady na diagnostiku, dopravu a balné v případě pokud nebude rozsah závad v souladu se záručními podmínkami a tento servisní zásah nehradí výrobce nebo v případě  neopravnění reklamace (platné jen v případě pokud je kupující-reklamující podnikatel nebo firma vlastnící ICO)

X.

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční nebo nezáruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:

50,-Kč / započatý týden

Pokud si Zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat

Proč nakoupit u nás?

  • Široký sortiment zboží
  • Dodání zboží do 48 hodin (2 pracovní dny)
  • Možnost osobního odběru v kamenné prodejně v Brně

Ověřeno zákazníky

  • 96% zákazníků nás doporučuje
  • 15 let na trhu

Kontaktujte nás

Po - Pá, 10:00 - 18:00
+420 737 731 813
info@amio.cz

Kamenná prodejna viz. mapy.cz
všechny kontakty

Přihlášení
Registrace